Vývoj vlastního řešení nebo software jako služba?

Přehledné porovnání obou variant spolupráce

Přehledné porovnání vývoje vlastního softwarového řešení na míru s poskytováním softwaru na míru jako služby z pohledu různých aspektů vývoje a provozu softwaru.

Vývoj vlastního řešení softwaru na míru Poskytování softwaru na míru jako služby
Způsob spolupráce Vývoj zákazníkova vlastního softwarového řešení na míru v rámci smlouvy o dílo a jeho následný provoz v rámci smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexního řešení softwaru jako služby za měsíční úplatu v rámci smlouvy o poskytování služeb.
Cena Např. 220 tis. Kč jednorázově + 2 550 Kč měsíčně + 450 Kč měsíčně + 350 Kč ročně + náklady nad rámec paušálu. Např. 8 659 Kč měsíčně.
Předvídatelnost ceny Jednorázová pevně daná cena + měsíční výdaje, které mohou ovlivnit nepředvídané výdaje na servisní zásahy a úpravy a rozšíření systému. Pevně daná měsíční cena (při výrazné změně funkcionality možná úměrná změna ceny).
Za co zákazník platí Platí za jednotlivé konkrétní činnosti nebo služby - vývoj softwaru a licenci k jeho neomezenému užití, provoz serveru, registrace domény, certifikáty, odpracované hodiny při správě, servisování, provozu, úpravách, rozšiřování a podpoře zákazníkova softwarového řešení. Platí za služby poskytování komplexního softwarového řešení na míru, které může po dobu spolupráce využívat k určenému účelu.
Licence V rámci smlouvy o dílo bude zákazníkovi udělena výhradní, časově a územně neomezená licence k užití díla v neomezeném rozsahu, zákazník může do díla zasahovat a upravovat jej, a také může licenci k němu postoupit. V rámci smlouvy o poskytování služeb bude moci zákazník po dobu spolupráce za měsíční úplatu software využívat k určenému účelu.
Závazek U obou variant lze smlouvu o poskytování služeb vypovědět buď při závažném porušení podmínek poskytování služeb, nebo s 3 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu (případně dle domluvy).
Co když zákazník přestane platit měsíční poplatky Počáteční investice, případně investice do rozšíření systému jsou jednorázové a k vytvořenému softwarovému řešení bude mít zákazník neomezenou licenci. Software mu tedy zůstane a můžete jej případně provozovat u jiného provozovatele, nebo svépomocně (nedoporučuji ani jedno). Doména po neuhrazení expiruje dle pravidel daného registrátora domén. Zákazník může za měsíční úplatu měsíc používat poskytovaný software. Pokud přestanete platit poplatky za jeho používání, nebude jej moci dále používat.
Harmonogram a doba vývoje Délka vývoje softwarového řešení bude u obou způsobů spolupráce předem odhadnuta a způsob spolupráce na ní nemá žádný vliv.
Možnost úprav Úpravy jsou možné následně v rámci placených hodin (mohou být využity předplacené hodiny v paušálu, případně bude řešeno dalším odhadem a nabídkou). Úpravy v rámci okruhu funkcionalit systému jsou v ceně, při výrazné změně okruhů funkcionalit systému může být navýšená měsíční platba.
Úpravy požadavků během vývoje Jako podklad pro smlouvu o dílo je předem vypracovaná přesná specifikace díla. Změny jsou možné ale pouze v rámci dodatků ke smlouvě a za úměrné navýšení ceny. Tato varianta je tedy méně flexibilná. Na začátku vývoje je vypracovaná pouze rámcová specifikace okruhů funkcionalit a v rámci těchto funkcionalit systému je možné v této variantě flexibilně upravovat požadavky na software i v průběhu vývoje. Pokud by došlo k výrazné úpravě okruhů funkcionalit systému, může být úměrně upravená měsíční platba.
Vlastnictví Zákazník dostane dílo vytvořené v rámci smlouvy o dílo po skončení vývoje k dispozici včetně zdrojových kódů a veškeré dokumentace. I po skončení spolupráce jej tak může dále používat, upravovat, případně licenci k němu postoupit (viz LICENCE). Zákazník používá poskytovaný software a platí za jeho poskytování pouze po dobu spolupráce. Po skončení spolupráce nebude mít software již nijak k dispozici.
Pro koho je nabídka vhodná Tuto variantu nabídnu jakémukoliv zákazníkovi na jakýkoliv projekt. U této varianty zvažuji všechna rizika projektu a může se stát, že pro zákazníkův projekt tato varianta nebude vhodná.

Dva způsoby spolupráce

Pokud je to možné, dělám zákazníkům nabídku na dva způsoby spolupráce při vývoji a provozu softwaru na míru - vývoj a provoz jejich vlastního softwarového řešení a poskytování softwaru jako služby (SaaS - Software as a Service). Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké mají výhody a nevýhody se pokusím přiblížit na nabídce informačního systému pro zpracování objednávek v truhlářské dílně.

Majitelé truhlářské dílny se rozhodli automatizovat některé procesy při zpracování objednávek ve své firmě a pořídit si na to informační systém. Systém bude vytvořený na míru pro danou firmu a bude obsahovat různé funkce typické pro CRM a ERP systémy. Zákazník firmy si bude moci přes online rozhraní systému vytvořit objednávku, tu pak budou moci v systému dále zpracovávat zaměstnanci firmy. Budou moci v několika iteracích zpracovat návrh požadovaného kusu nábytku, systém pomůže s rozplánováním tvorby nábytku na jednotlivá pracoviště, případně vytvořit objednávky u dodavatelů. Dále bude umět také plánovat a objednávat rozvoz hotových výrobků a mnoho dalších různých funkcí. Absolvovali jsme úvodní schůzku, kde jsme si rámcově řekli, jaké bude mít systém okruhy funkcionalit, a na základě této schůzky jsem připravil dvě nabídky:

Vývoj vlastního softwarového řešení

Jedna nabídka byla na vývoj vlastního softwarového řešení na míru, u kterého jsme se dostali k ceně kolem 220 tisíc Kč. V rámci smlouvy o dílo vyvinu domluvený informační systém a předám jej k používání zákazníkovi spolu s neomezenou licenci k užívání. Jako podklad pro smlouvu o dílo ještě v několika iteracích vypracujeme dokument Specifikace požadavků na software, který obsahuje detailní specifikaci, jak bude systém fungovat, a jak bude vypadat. V případě odchylek od prvních odhadů v jednotlivých iteracích specifikace požadavků ještě úměrně požadavkům upravujeme cenu za dílo.

Protože vyvíjíme webovou aplikaci je nutné ji následně někde provozovat (na webovém serveru). Taková webová aplikace má specifické požadavky jak na konfiguraci tak na výkon běhového prostředí a je nutné ji provozovat buď na fyzickém nebo virtuálním linuxovém serveru. Nelze ji nasadit na obyčejný běžně dostupný webhosting. Cena se odvíjí od požadavků konkrétní aplikace, zde jsem navrhl virtuální server, kterého provoz vyjde na cenu kolem 450 Kč měsíčně. Kromě serveru bude ještě k provozu systému nutná doména, která stojí kolem 350 Kč ročně a SSL certifikát, který stojí řádově kolem 1 000 Kč na dva roky, nebo zdarma dle typu certifikátu.

Velká část procesů truhlářské dílny bude závislá na bezproblémovém provozu tohoto informačního systému. Pokud bude chtít zákazník vytvořenou webovou aplikaci dlouhodobě udržitelně, bezpečně a spolehlivě provozovat, bude muset zabezpečit ještě provádění řady dalších činností. V neposlední řadě také business procesy v každé firmě se časem mění a vylepšují a nejspíš bude také nutné mít možnost aplikaci časem upravit a přizpůsobit ji novým procesům a požadavkům ve firmě tak, aby byla automatizace co nejefektivnější. Bude ještě potřeba průběžně vykonávat zejména tyto práce:

  • Nakonfigurovat, provozovat a pravidelně aktualizovat běhové prostředí pro aplikaci (včetně webového serveru, operačního systému serveru, případně dalších souvisejících nástrojů).

  • Průběžně kontrolovat stav informačního systému a analyzovat případné nastalé chyby v běhu systému. Případně také provádět nezbytné servisní zákroky, opravy a úpravy. V případě aktualizace běhového prostředí také průběžně přizpůsobovat informační systém zpětně nekompatibilním změnám.

  • Navrhnout a udržovat úroveň zabezpečení celého systému. Zálohovat a archivovat zálohy informačního systému.

  • Udržovat repozitář zdrojového kódu aplikace a automatizovaný systém pro nasazování nových verzí a úprav systému.

  • Po dobu provozu systému mít k dispozici specialistu schopného do systému odborně zasáhnout (provést rozšíření, úpravu nebo opravu systému, v případě kritických incidentů provést obnovu systému do původního stavu).

  • Mít k dispozici uživatelskou podporu pro práci s informačním systémem.

  • Analyzovat, navrhovat, implementovat a zavádět případné úpravy a rozšíření systému.

Zákazníkovi jsem tedy nabídl také další spolupráci, která pokryje všechny tyto činnosti, v rámci smlouvy o poskytování služeb. Všechny odpracované hodiny a všechny požadavky budou evidovány v Helpdesk systému. Zákazník bude platit paušál 2 550 Kč měsíčně a v ceně budou první dvě hodiny poskytování těchto servisních služeb. Všechny odpracované hodiny nad rámec paušálu v daném měsíci budou účtovány navíc hodinovou sazbou 950 Kč za každou započatou hodinu.

Poskytování software jako služby

Informační systém pro truhlářskou dílnu jsem zákazníkovi nabídl také ve variantě poskytování softwaru jako služby. V této variantě vyvinu na své náklady informační systém na míru pro truhlářskou dílnu, který následně za měsíční úplatu poskytnu k používání zákazníkovi jako službu. Měsíční poplatek za službu poskytování informačního systému jsem stanovil na 8 659 Kč měsíčně. V tomto případě bude spolupráce probíhat na základě smlouvy o poskytování služeb a pro určení ceny nebude potřeba dělat detailní specifikaci, pouze určíme rámcové okruhy funkcionalit, které bude systém mít (společně se domluvíme na vhodné úrovní detailů).

Součástí poskytování služeb budou v této variantě také veškeré servisní služby související s provozem softwaru. V ceně bude vytvoření informačního systému na míru zákazníkovi, virtuální server, doména (v případě, že nebude držitelem zákazník), SSL certifikáty, správa, provoz a monitoring serveru, zabezpečení, zálohování, udržování vývojového prostředí a drobné úpravy. Drobné úpravy ve smyslu takových, které nemění předem definované rámcové okruhy funkcionalit systému. Například přidání dalších formulářových polí do formuláře pro příjem objednávky a rozšíření parametrů objednávky je drobná úprava (systém bude pořád sloužit pro správu objednávek a zákazník bude mít možnost přidat objednávku pomocí online formuláře, pouze objednávka bude mít více parametrů). Protože jsme se ale u funkcionality systému domluvili pouze na správě objednávek, pokud bude zákazník požadovat, aby uměl systém také generovat faktury a zasílat je na e-mail, případně, aby byl nově součástí systému také e-shop a bylo možné přes něj přijímat objednávky, jedná se o rozšíření systému o novou funkcionalitu a může to vést k navýšení měsíční platby. Systém bude nově obsahovat další funkce a poskytne ještě větší možnosti automatizace za úměrně vyšší cenu.

U této varianty nebude muset zákazník vynaložit žádnou velkou počáteční investici a ani se nebude muset zavázat na delší dobu. Majitelé truhlářské dílny nebudou muset řešit žádné detaily provozu webové aplikace a dostanou komplexní řešení se vším všudy. Při plánování cash flow pak ocení možnost kalkulovat s předem danými náklady na celý software (při konstantním rámcovém seznamu funkcionalit systému bude vždy stejná měsíční cena).

Q: Bylo by možné poskytnout webovou aplikaci jako službu, a poté za dva roky, až ji splatíme, budeme již platit pouze nějaký malý poplatek za hosting a doménu?

A: Jedná se o dva různé modely spolupráce, kdy každý model má své pro a proti. U modelu poskytování služby se nejedná o žádné splátky, jedná se pouze o měsíční poplatek za služby poskytování komplexního softwarového řešení - tedy nic nesplácíte, pouze platíte poplatek za používání, nebo chcete-li "pronájem" softwaru.

Q: Bylo by možné poskytnout webovou aplikaci jako službu, a poté za dva roky, ji odkoupit?

A: Po dvou letech poskytování softwaru jako služby se určitě můžeme bavit o odkoupení aplikace. Nyní Vám ale nedokážu garantovat, že se domluvíme, nebo jakou cenu aplikace po dvou letech bude mít. Rozhodně je ale nutné kalkulovat s tím, že cena bude nutně vyšší, než je její cena teď v nabídce na vývoj vlastního řešení. Je to proto, že ty dva roky budu aplikaci ladit, servisovat a rozšiřovat a to sebou nese dodatečné nemalé náklady a investice a to se také odrazí v její budoucí ceně.

Reference

Realizoval jsem řadu úspěšných projektů vývoje informačních systémů nebo webových aplikací, které také dlouhodobě provozuji a podporuji. Další reference najdete na mých stránkách v sekci Reference.

Webový crawler pro sběr článků z internetu

Pro společnost Addmention a stejnojmenný projekt jsem vyvinul webový crawler, který pravidelně a různými způsoby prochází internetové média, objevuje v nich různými způsoby nové články a z objevených článků následně extrahuje zadané parametry. Objevené články v unifikovaném formátu a s přidanými metadaty následně poskytuje přes API k dalšímu zpracování.

Informační systém pro dispečink lodní dopravy

Pro PRAGUE BOATS a Pražskou paroplavební společnost jsem vyvinul a provozuji rozsáhlý informační systém pro plánování lodní dopravy, který automatizuje správu a plánování velkého množství plaveb na flotile lodí dopravní společnosti a v mnoha směrech ulehčuje nebo zcela nahrazuje práci dispečerů a obchodního oddělení firmy.

Informační systém nejen pro sledování zásilek

Pro podporu procesů firmy Gama Logistics, která se zabývá doručováním zásilek, jsem vyvinul online informační systém, který zákazníkům firmy automatizuje objednávání přepravy, řidičům a dispečerům pomáhá s řízením přepravy a přepravou zásilek a adresátům umožňuje kdykoliv online sledovat aktuální stav doručování jejich zásilky.

Aplikace pro online SEO analýzu webu

Pro online SEO analýzu URL adresy webu jsem pro společnost SEOlight vyvinul webovou aplikaci na míru, která na zadané stránce vyhodnotí množství SEO faktorů a vygeneruje výsledek testu s bodovým hodnocením a radami co na testované adrese vylepšit. Z aplikace je možné stáhnout také výsledek SEO testu ve formě PDF protokolu.

Webové stránky a e-shopy

Vyvíjím a provozuji také webové stránky a e-shopy. Vytvořil jsem a starám se například o všechny e-shopy skupiny Glentyn(e) Shops CZ, e-shop Brašnářství Tatiana a Zackshop, stránky a e-shop designového antidekubitního sedáku od Libella design webové stránky značky hořčic Bornier a další.

Realizoval jsem již přes 35 úspěšných projektů a dělám to už více jak 15 let. V minulosti jsem úspěšně spolupracoval, nebo stále spolupracuji s řadou firem. Kontaktujte mě, přidejte se k nim …

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

PoznámkyPoznámky